ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
temsiri
เมื่อวันที่
2018-01-29 12:04
ระยะเวลา
29 มกราคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
28

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

_____________

                  ตามประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

                  เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ ขาดคุณสมบัติ โดยไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงาน และไม่มีผลงานในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                                      ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

                                                                        พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

                                                                    (นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

                                                          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข