แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2017-12-27 17:51
ระยะเวลา
27 ธันวาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
54

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้หน่วยตรวจรับที่เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และในกรณีมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดทำดังกล่าว 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับแผนครั้งที่ 1)