ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-12-15 12:50
ระยะเวลา
15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
49.57 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
49

Description: https://process3.gprocurement.go.th/EGPRestService/egpmaster/getImagesLogo?filelogo=Hsri1.gif

ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------

           ตามประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงผลงานที่ผ่านมาไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

            สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว    

                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

                          พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

                     (นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

             ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข