ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
temsiri
เมื่อวันที่
2017-12-06 15:02
ระยะเวลา
06 ธันวาคม 2560 ถึง 06 มกราคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
53
ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
  
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
 
               สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดย สำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
               จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                 ประกาศ ณ วันที่  ๔  ธันวาคม ๒๕๖๐
                              พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์
                              (นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)
                              ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (M๖๐๑๒๐๐๐๕๓๕๗) ลงวันที่  ๔  ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

P๖๐๑๑๐๑๒๐๑๑๗

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๒/๒๕๖๐