ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-11-21 22:20
ระยะเวลา
21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 21 ธันวาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
65.21 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
34

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

                                                                    พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

                                                                    (นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

                                                            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (M๖๐๑๑๐๐๓๗๕๓๘) ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

P๖๐๑๑๐๐๘๔๔๙๔

จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ

๙๔๔,๑๐๔.๙๕

๑๒/๒๕๖๐