ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-10-24 16:01
ระยะเวลา
29 กันยายน 2560 ถึง 29 ตุลาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
49

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ จำนวน ๑ อัตรา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------

ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้จัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                   งานจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายไชยยุธ  กลิ่นกุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๑,๒๒๘.๐๐ บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                      วิชญา เลขวิริยะกุล

                                                                 (นางวิชญา เลขวิริยะกุล)

                                                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

                                               ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข