ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างช่างประจำอาคาร

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-10-24 13:55
ระยะเวลา
30 กันยายน 2560 ถึง 30 ตุลาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
35

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานช่างประจำอาคาร จำนวน ๑ อัตรา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

______________

ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้จัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่างประจำอาคาร ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                   งานจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ช่างประจำอาคาร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวชิรพันธ์ วิริยานนท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๕,๗๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                       วิชญา เลขวิริยะกุล

                                                                     (นางวิชญา เลขวิริยะกุล)

                                                        ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

                                               ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข