ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทบทวนโครงการวิจัยที่เสนอขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-10-20 16:26
ระยะเวลา
29 กันยายน 2560 ถึง 29 ตุลาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
53.48 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
42

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทบทวนโครงการวิจัยที่เสนอขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------

          ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีหนังสือเชิญชวนเสนอราคาสำหรับงานจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทบทวนโครงการวิจัยที่เสนอขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐     ข้อ ๗๘ (ค) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๗     ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

 

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาผู้เสนอราคางานจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทบทวนโครงการวิจัยที่เสนอขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิชัย โชควิวัฒน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

   พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข