ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาดบริเวณสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 3 (ครึ่งชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2017-10-19 17:15
ระยะเวลา
29 กันยายน 2560 ถึง 29 ตุลาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
20.92 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
41

                                                       ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรักษาความสะอาดบริเวณสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
                                                       ชั้น ๓ (ครึ่งชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                           ----------------------------------

          ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีโครงการ จ้างเหมางานรักษาความสะอาดบริเวณสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๓ (ครึ่งชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          บริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป(๗๖.๑๑.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                  

                                                         ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

                                                                      นางวิชญา  เลขวิริยะกุล

                                                                     (นางวิชญา  เลขวิริยะกุล)

                                                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

                                               ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข