ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ผู้จัดการอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-10-12 00:09
ระยะเวลา
28 กันยายน 2560 ถึง 28 ตุลาคม 2560
Default image
จำนวนผู้อ่าน
59

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ผู้จัดการอาคาร จำนวน ๑ อัตรา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
----------------------

               ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้จัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ผู้จัดการอาคาร จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               งานจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ผู้จัดการอาคาร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวศิน วิริยรัต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๗,๓๙๖.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                           ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                       วิชญา เลขวิริยะกุล

                                                                    (นางวิชญา เลขวิริยะกุล)

                                                     ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

                                             ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข