ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-10-11 22:59
ระยะเวลา
28 กันยายน 2560 ถึง 28 ตุลาคม 2560
Default image
จำนวนผู้อ่าน
82

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
----------------

ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้จัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ คน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               งานจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว สุภาพร เขียวงามดี  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๔,๗๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                      ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                  วิชญา เลขวิริยะกุล

                                                 (นางวิชญา เลขวิริยะกุล)

                                       ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
                                  ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข