ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-10-11 17:02
ระยะเวลา
29 กันยายน 2560 ถึง 28 ตุลาคม 2560
Default image
จำนวนผู้อ่าน
65

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

---------------

ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้จัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

งานจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนฤภร  ศรีสระหลวง โดยเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล     เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยะเวลา ๑ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๓,๓๖๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                        พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

                                                                     (นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

                                 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข