ประกาศยกเลิกการจัดหาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-10-10 10:08
ระยะเวลา
29 กันยายน 2560 ถึง 29 ตุลาคม 2560
Default image
จำนวนผู้อ่าน
42

      สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอประกาศยกเลิกการจัดหาผู้รับจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (จ) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ (ค)

       เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมไม่รับเงื่อนไขของการจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (จ)  และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ (ค)ดังกล่าว