เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-09-27 23:31
ระยะเวลา
27 กันยายน 2560 ถึง 27 ตุลาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
335.96 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
119

ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย          ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้                

                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

                                                                         (นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

                                                                ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข