ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานรักษาความปลอดภัยและงานรักษาความสะอาด

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-09-12 16:28
แท็ก 
ระยะเวลา
12 กันยายน 2560 ถึง 12 ตุลาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑...
จำนวนผู้อ่าน
94

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้