ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกการจัดหาผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
temsiri
เมื่อวันที่
2017-08-23 15:27
ระยะเวลา
23 สิงหาคม 2560 ถึง 01 ตุลาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
76

ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ยกเลิกการจัดหาผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

-----------------------------------

                    ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยสำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) เรื่องจัดหาผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ภายในเวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                   เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคาการจัดหาผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ตามวัน เวลา ที่กำหนด สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยสำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) จึงขอยกเลิกการดำเนินการจัดหาผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูลในครั้งนี้

                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                          พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

                          (นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

                           ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข