รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2017-08-08 09:43
ระยะเวลา
08 สิงหาคม 2560 ถึง 08 กันยายน 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
75

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 กำหนดให้หน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สำหรับครุภัณฑ์ที่เกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำทุกไตรมาส

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3