รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-05-17 10:34
แท็ก 
ระยะเวลา
17 พฤษภาคม 2560 ถึง 18 มิถุนายน 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
154.87 KB
ดาวน์โหลด
213 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ...
จำนวนผู้อ่าน
76

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ หน่วยสนับสนุนทั่วไปได้จัดทำ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑) เรียบร้อยแล้วปรากฎรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมานี้