รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-04-28 09:56
ระยะเวลา
28 เมษายน 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
90

ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อให้ สวรส.สามารถบริหารการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการทำงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยเน้นในเรื่องดังนี้

  1. ความโปร่งใส (Transparency)
  2. ความรับผิดชอบ (Accountability)
  3. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery)
  4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
  5. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)

งานพัสดุภายใต้หน่วยสนับสนุนทั่วไป สวรส. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักให้ลุล่วงตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ สวรส. เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

งานพัสดุฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้