ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาให้เช่าอินเตอร์เน็ต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-02-16 22:09
แท็ก 
ระยะเวลา
16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 16 มีนาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
83.3 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
84

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานให้เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง

----------------

ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศเพื่อจัดหาผู้ให้เช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง จัดหาผู้ให้เช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ และประกาศเรื่อง ขยายเวลาการจัดหาผู้ให้เช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น

มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๕ ราย ผลปรากฏว่าผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๒๔๓,๙๖๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

    พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

(นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข