ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการเสนอราคาให้ให้เช่าบริการอินเตอร์เน็ตฯ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-02-16 16:53
ระยะเวลา
15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 15 มีนาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
48

ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

--------------------------------

ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศเพื่อจัดหาผู้ให้เช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง จัดหาผู้ให้เช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ และประกาศเรื่อง ขยายเวลาการจัดหาผู้ให้เช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาภายในวันที่    ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. นั้น และเมื่อสิ้นสุดเวลาการยื่นซองเสนอราคา มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๕ ราย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๕ ราย คือ

1.บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด

4. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๕. บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด