ประกาศขยายเวลาจัดหาผู้ให้เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงโดยวิธีเปรียบเทียบราคา (ครั้งที่ 2)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-02-01 21:15
แท็ก 
ระยะเวลา
01 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 01 มีนาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
77.93 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
64

ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ขยายเวลาการจัดหาผู้ให้เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง

โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (ครั้งที่ 2)

-------------------------------

             ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศจัดหาผู้ให้เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง จัดหาผู้ให้เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น

               ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์แนวทางในการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สวรส. จึงไม่พิจารณาการเสนอราคาของผู้ยื่นเสนอราคาให้เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงโดยไม่เปิดซองเอกสารการเสนอราคา และให้ขยายเวลาการประกาศเพื่อจัดหาผู้ให้เช่าบริการอินเตอร์เน็ตฯ (ครั้งที่ 2) โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถยื่นเอกสารการเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2832 9227

ประกาศ ณ วันที่  31 มกราคม  2560                                                        

    พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

(นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)