ประกาศจัดหาผู้ให้เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารความเร็วสูง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-01-19 14:19
แท็ก 
ระยะเวลา
18 มกราคม 2560 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
150.57 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
123.68 KB
ดาวน์โหลด
227 ครั้ง
Default image
46.78 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
จำนวนผู้อ่าน
146

          ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดหาให้เช่าบริการอินเตอร์เน็ตและวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จำนวน ๕ หน้า โดยเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา ๑๒ เดือน มีราคากลางในการจัดเช่าเป็นเงิน ๘๐๘,๙๒๐ บาท (แปดแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

          ผู้มีความสนในยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อเสนอราคาจากหน้าเว็บไซต์ สวรส. www.hsri.or.th หรือขอรับเอกสารการเสนอราคา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ (นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ ๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๒๗  ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.