ประกาศรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-01-20 12:08
แท็ก 
ระยะเวลา
04 พฤศจิกายน 2559 ถึง 04 ธันวาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
36.19 KB
ดาวน์โหลด
54 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
180

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องร้องเรียนทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-------------------------

          ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มีช่องทางสำหรับให้ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สวรส. ในเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น

          ปรากฏว่าไม่มีผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องร้องเรียนทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  3 พฤศจิกายน  2559

     พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

(นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข