ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2016-09-26 15:04
แท็ก 
ระยะเวลา
26 กันยายน 2559 ถึง 26 ตุลาคม 2559
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
67.64 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
64

ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

-------------------------------------------------------------------------------------

ตามประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ และประกาศขยายเวลาฯ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาภายในวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๖.๐๐ น. และเมื่อสิ้นสุดเวลาการยื่นซองเสนอราคา มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๒ ราย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย คือ ๑. บริษัท มารีน ยูนิคลีน จำกัด ๒.บริษัท แม่บ้านไทย แคร์ แอนด์ คลีน จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๙

       วิชญา  เลขวิริยะกุล                    

    (นางวิชญา  เลขวิริยะกุล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

          ประธานกรรมการ