ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-11-27 16:56
แท็ก 
ระยะเวลา
27 พฤศจิกายน 2558 ถึง 11 ธันวาคม 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
54.36 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
75.89 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
50

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะดำเนินการรับสมัครบุคคลจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 11 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง อายุ  20  ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word ,Excel และ Internet
  4. มีทักษะในการร่าง โต้ตอบหนังสือ จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม
  5. มีความสามารถในการควบคุมการจัดการงานต่างๆ เช่น งานธุรการ งานจัดระบบงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ เป็นต้น
  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  7. มีความตั้งใจทำงานและมีความคล่องตัวในการทำงานสูง

รายละเอียดของงาน

  1. งานธุรการ งานสารบรรณ บันทึกข้อมูลหนังสือเข้า-ออก ร่างโต้ตอบหนังสือ การจัดเก็บเอกสาร
  2. งานการเงินและบัญชี

          -  รับวางบิลค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

          -  ตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

          -  จัดทำเอกสารเรียกเก็บเงิน

          -  รับชำระค่าเช่าห้องประชุม

          -  บันทึกรายการรับจ่ายเงินและลงบัญชี

          -  จัดทำรายงานรายรับ-จ่ายเงินประจำเดือนและประจำปี 

3. งานพัสดุ

          -  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุของ สวรส.

          -  ควบคุมดูแล วัสดุ ครุภัณฑ์ส่วนกลางของอาคารสุขภาพแห่งชาติ 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

-------------------------------------------------------------------------------------------------