ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-10-13 16:05
แท็ก 
ระยะเวลา
13 ตุลาคม 2558 ถึง 13 พฤศจิกายน 2558
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้อ่าน
80

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง

--------------------------------------------------------------

ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศเพื่อจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 23 กันยายน 2558  โดยมีกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น. นั้น

ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน 3 ราย ผลปรากฏว่าผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ดังนี้

  • ยอดการใช้งาน ต่ำกว่า 20,000 แผ่น
  1. ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ (ทุกขนาด) ราคา 0.55 บาทต่อหน้าราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. ค่าถ่ายเอกสารสี (ทุกขนาด)  ราคา 5.00 บาทต่อหน้าราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ยอดการใช้งาน 20,000-25,000 แผ่น
  1. ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ (ทุกขนาด) ราคา 0.55 บาทต่อหน้าราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. ค่าถ่ายเอกสารสี (ทุกขนาด) ราคา 4.00 บาทต่อหน้าราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ยอดการใช้งาน ตั้งแต่ 25,001 แผ่น ขึ้นไป
  1. ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ (ทุกขนาด) ราคา 0.50 บาทต่อหน้าราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. ค่าถ่ายเอกสารสี (ทุกขนาด) ราคา 3.00 บาทต่อหน้าราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • หักค่ากระดาษเสีย 2% จากยอดมิเตอร์ที่ใช้งานจริงในทุกเดือน

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 12  ตุลาคม  2558

                                                            พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

                                                         (นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)