ประกาศผลการพิจารณาจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-09-23 18:30
ระยะเวลา
23 กันยายน 2558 ถึง 23 ตุลาคม 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
151.27 KB
ดาวน์โหลด
152 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
40

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง การพิจารณาจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง

--------------------------------------------------------------

ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ดำเนินการประกาศเพื่อจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 36 เดือนตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่   9 กันยายน 2558 นั้นทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์แนวทางในการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สวรส. จึงจำเป็นต้องขอยกเลิกการพิจารณาราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในครั้งนี้โดยไม่ได้เปิดซองเสนอราคา

 

ประกาศ ณ วันที่   23  กันยายน  2558

พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

(นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข