ยกเลิกการพิจารณาจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-04-02 16:01
แท็ก 
ระยะเวลา
02 เมษายน 2558 ถึง 01 พฤษภาคม 2558
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...
จำนวนผู้อ่าน
86

          ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ดำเนินการประกาศเพื่อจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาการเช่า ๒๔ เดือนตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น นั้น

          ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์แนวทางในการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สวรส. จึงจำเป็นต้องขอยกเลิกการพิจารณาราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในครั้งนี้โดยไม่ได้เปิดซองเสนอราคา

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๘

       จรวยพร  ศรีศศลักษณ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวยพร  ศรีศศลักษณ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข