ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2015-03-20 10:24
แท็ก 
ระยะเวลา
20 มีนาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
802 KB
ดาวน์โหลด
692 ครั้ง
Default image
512.69 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
264

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลาเช่า ๒๔ เดือน

ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศ และขอบเขตงานการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้สนใจยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.

           โดยผู้ให้เช่าที่ประสงค์จะเสนอราคาสามารถยื่นเสนอราคาได้ที่งานจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๒๗ (ฐานิตา)