ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2014-12-17 15:07
แท็ก 
ระยะเวลา
17 ธันวาคม 2557 ถึง 17 มกราคม 2558
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง จัดหาผู้ให้บริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต...
จำนวนผู้อ่าน
111

    ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

งานเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

--------------------------------------------------------------

          ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ดำเนินการประกาศจัดหาผู้ให้บริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บริการในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 ดังประกาศของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นั้น

          ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 834,600 บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

      ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม  2557

              จรวยพรศรีศศลักษณ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพรศรีศศลักษณ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข