จัดจ้างเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2014-12-04 15:57
ระยะเวลา
04 ธันวาคม 2557 ถึง 05 มกราคม 2558
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
1459

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง จัดหาผู้ให้บริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------

ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ตามข้อกำหนดการจ้างจำนวน 1 หน้า) โดยวิธีคัดเลือก โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามข้อกำหนดดังนี้

1.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.1     ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพในการดำเนินธุรกิจในการจ้างครั้งนี้

1.2     ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันที่ยื่นซองเสนอราคา โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคาดังกล่าว

1.3     ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

1.4     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเปรียบเทียบราคากับ สวรส.

1.5     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

1.6     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

1.7     ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

1.8     ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการให้บริการวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง Internet Leased Line ให้กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีที่ผ่านมานับถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคาไม่น้อยกว่า 1 สัญญา

1.9     ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจัดหา ติดตั้งวงจรสื่อสัญญาณ และบริหารเครือข่ายวงจรสื่อสัญญาณเพื่อให้บริการแก่ สวรส. รวมถึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

 

2.    หลักฐานการเสนอราคา

        ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณาด้วย

2.1     นิติบุคคลจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก)       ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข)       บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนาถูกต้อง

2.2     สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รับรองสำเนาถูกต้อง

2.3     หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ  (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือนำใบเปรียบเทียบราคามายื่นแทนให้ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง

 

3.    ลักษณะของงานที่จัดจ้าง

        สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดการจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  12 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น.

 

4.    การดำเนินงาน

4.1     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมซองราคา โดยแยกเอกสารดังนี้

ซองที่ 1 ซองเสนอเอกสารสำคัญของผู้เสนอราคา เช่น สำเนาบัตรประชาชน เอกสารการจัดตั้งบริษัท เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท (หนังสือรับรอง) หนังสือบริคณห์สนธิ ภ.พ. 20 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ

ซองที่ 2 เอกสารผลงานการให้บริการวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ซองที่ 3 ซองใบเสนอราคา (ใบเสนอราคาใช้รูปแบบของ สวรส.) และต้องเสนอพร้อมเอกสารรายละเอียดการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ สวรส. (TOR) ที่ได้มีการยืนยันรับเงื่อนไขตาม TOR รวมถึงเอกสารรายละเอียดอื่นๆ ตาม TOR แล้ว

4.2     ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ภายในเวลา 15.00 น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี     โดยต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา

5.    หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

        สวรส. จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาจากคุณสมบัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา โดยจะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

6.    การติดต่อประสานงาน

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 หากสนใจเสนอราคาสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2832 9227 ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น.

ประกาศ ณ วันที่  4 ธันวาคม  2557

 

        จรวยพร  ศรีศศลักษณ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวยพร  ศรีศศลักษณ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

 

                                                                  

 

 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวยพร  ศรีศศลักษณ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข