ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-09-23 16:34
ระยะเวลา
23 กันยายน 2557 ถึง 22 ตุลาคม 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
153.75 KB
ดาวน์โหลด
350 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
68

 

                                                                

                                             ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
                                               เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
                  งานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
                                          --------------------------------------------------------------

          ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศจัดหาผู้รับจ้างเหมางานรักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2558 ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องจัดจ้างเหมางานรักษา ความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 นั้น

          มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน 2 ราย ผลปรากฏว่าผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ บริษัท มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 514,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

                                                                                      ประกาศ ณ วันที่  23  กันยายน 2557

                                                                                              จรวยพร  ศรีศศลักษณ์
                
                                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์)
                                                                                         รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
                                                                          ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข