ประกาศจัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ (ครั้งที่ 2)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-09-12 11:22
ระยะเวลา
12 กันยายน 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
193.31 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
88.5 KB
ดาวน์โหลด
337 ครั้ง
Default image
11.43 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
33.46 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
106

                                                       

                                            ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
                   เรื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ (ครั้งที่ 2)
                                 ------------------------------------------------------


          ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ (ตามข้อกำหนดการจ้างงานรักษาความสะอาดจำนวน 7 หน้า) โดยจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 (12 เดือน) ราคากลางการจัดจ้างเป็นเงิน 552,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามข้อกำหนดดังนี้

1.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
       1.1    ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด,  บริษัทมหาชนจำกัด,  บริษัทจำกัด และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับจ้างในด้านรักษาความสะอาดมาแล้วไม่น้อยกว่า    1 ปีนับแต่วันที่ยื่นซองใบเสนอราคา
       1.2    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่เสนอราคา
       1.3    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
       1.4    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       1.5    ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ        
       1.6    ผู้เสนอราคาต้องไม่มีรายชื่อเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช.
       1.7    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
       1.8    ผู้เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
       1.9    ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาคู่สัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารตั้งแต่ 6 ชั้นขึ้นไปและพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 9,000 ตารางเมตร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ซึ่งจัดจ้างในปีงบประมาณ 2556-2557 อย่างน้อย 2 ผลงาน

2.    หลักฐานการเสนอราคา
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ดังนี้
       2.1    กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
               (ก)    ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการรับรองสำเนาถูกต้อง อายุไม่เกิน 3 เดือน
               (ข)    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนาถูกต้องซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
       2.2    สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรับรองสำเนาถูกต้อง
       2.3    หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือนำใบเปรียบเทียบราคามายื่นแทน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง
       2.4    สำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาคู่สัญญา ตามข้อ 1.9 รับรองสำเนาถูกต้อง

3.    ลักษณะของงานที่จัดจ้าง
          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดตามข้อกำหนดการจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น.
          ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ประสงค์จะเข้าดูสถานที่ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารอาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2832 9200 ต่อ 9901

4.    ระยะเวลาการดำเนินงาน
          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อกำหนดการจ้างรักษาความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 โดยมีกำหนด 12 เดือน

5.    การจ่ายเงิน           
          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างตามสัญญาที่ตกลงกันเป็นรายงวด งวดละเท่าๆ กัน ในแต่ละงวดเดือนนั้นจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำเอกสารส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

6.    การดำเนินงาน
       6.1    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมซองราคา โดยแยกเอกสารดังนี้
                ซองที่ 1 ซองใบเสนอราคา (ใช้รูปแบบของ สวรส.)  และ เอกสารรายละเอียดน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาด (ใช้รูปแบบของ สวรส.)
                ซองที่ 2 ซองเสนอเอกสารสำคัญของผู้เสนอราคา เช่น เอกสารการจัดตั้งบริษัท เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท (หนังสือรับรอง) หนังสือบริคณห์สนธิ ภ.พ. 20 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ
                ซองที่ 3 เอกสารผลงาน
       6.2    ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทแยกเป็นรายงวดและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา

7.    หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
          สวรส. จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาด       ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

8.    การทำสัญญา
       1.  ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบของ สวรส. ภายในเวลาที่ สวรส. แจ้งไป ถ้าผู้เสนอราคาได้ถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทำสัญญาตามกำหนด สวรส. จะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน                                                                                                                                           
       2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ สวรส. ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกำหนดได้และขอเลื่อนกำหนดไปไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญาเป็นข้อผิดเงื่อนไขและหากได้มีการลงนามในเวลาต่อมาและผู้เสนอราคามิได้มาทำสัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปจะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน                                                                                                           
       3.  ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของราคาในสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
            3.1 เงินสดเงินสด โดยโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เลขที่บัญชี 340-202968-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข
            3.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ
หลักประกันตามข้อ 3.1- 3.2 จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือกพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

          ผู้เสนอราคาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดซื้อ (ฐานิตา)  โทร 0 2832 9227 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.


                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2557
                                 
                                                                                              จรวยพร  ศรีศศลักษณ์

                                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์)
                                                                                          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
                                                                        ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข