ประกาศการพิจารณาจัดหาผู้รับจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-09-12 10:27
ระยะเวลา
12 กันยายน 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
89.67 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
74

                                                              

                                             ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
                                                     เรื่อง การพิจารณาจัดหาผู้รับจ้าง
                   งานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
                                       --------------------------------------------------------------
 

          ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศจัดหาผู้รับจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2558 ตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องจัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นั้น

          ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาน้อยราย ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ สวรส. กำหนดจึงจำเป็นต้องขอยกเลิกการพิจารณาราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาดในครั้งนี้โดยไม่ได้เปิดซองเสนอราคา และดำเนินการประกาศเพื่อจัดหาผู้รับจ้างเหมางานรักษาความสะอาด (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 22 กันยายน 2557 และจะดำเนินการพิจารณาจัดหาผู้รับจ้างอีกครั้งในวันที่ 23 กันยายน 2557

                                                                        

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2557

                                                                                     จรวยพร  ศรีศศลักษณ์

                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์)
                                                                                  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
                                                               ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข