สวรส. มีความประสงค์จัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2014-08-22 17:20
ระยะเวลา
22 สิงหาคม 2557 ถึง 21 กันยายน 2557
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
82 KB
ดาวน์โหลด
367 ครั้ง
Default image
75.12 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
184

                                                     

                                                      ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
                                                  เรื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
                                               ------------------------------------------------------

 

     ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ (ตามข้อกำหนดการจ้างงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 5 หน้า) โดยจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 (12 เดือน) ราคากลางการจัดจ้างเป็นเงิน 1,080,778.08 บาท บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสตางค์) โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามข้อกำหนด ดังนี้

1.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
     1.1    ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด,บริษัทจำกัดและได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับจ้างในด้านรักษาความปลอดภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นซองใบเสนอราคา      
     1.2    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่เสนอราคา
     1.3    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
     1.4    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     1.5    ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ        
     1.6    ผู้เสนอราคาต้องไม่มีรายชื่อเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช.
     1.7    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
     1.8    ผู้เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
     1.9    ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาคู่สัญญาโดยตรงในการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาทต่อปี ซึ่งจัดจ้างในปีงบประมาณ 2556-2557 อย่างน้อย 2 ผลงาน

2.    หลักฐานการเสนอราคา
     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ดังนี้
     2.1    กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
             (ก)    ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนาถูกต้อง อายุไม่เกิน 3 เดือน
             (ข)    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนาถูกต้องซึ่งมีอายุไม่เกิน 3  เดือน
     2.2    สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรับรองสำเนาถูกต้อง
     2.3    หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือนำใบเปรียบเทียบราคามายื่นแทน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง
     2.4    หนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาคู่สัญญาตามข้อ 1.9  รับรองสำเนาถูกต้อง

3.    ลักษณะของงานที่จัดจ้าง
     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดตามข้อกำหนดการจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่8 กันยายน 2557 เวลา 16.30 น.
     ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ประสงค์จะเข้าดูสถานที่ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารอาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์ 0 2832 9200 ต่อ 9901

4.    ระยะเวลาการดำเนินงาน
     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อกำหนดการจ้างงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 โดยมีกำหนด 12 เดือน

5.    การจ่ายเงิน           
     สวรส. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างตามสัญญาที่ตกลงกันออกเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน ในแต่ละงวดเดือนนั้นจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

6.    การดำเนินงาน
     6.1    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมซองราคา โดยแยกเอกสารดังนี้
             ซองที่ 1 ซองใบเสนอราคา (ใบเสนอราคาใช้รูปแบบของ สวรส.)
             ซองที่ 2 ซองเสนอเอกสารสำคัญของผู้เสนอราคา เช่น เอกสารการจัดตั้งบริษัท เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท (หนังสือรับรอง) หนังสือบริคณห์สนธิ ภ.พ.20 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ
             ซองที่ 3 เอกสารผลงาน
     6.2    ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โดยต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทแยกเป็นรายงวดและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
     สวรส. จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาด       ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

8.  การทำสัญญา
     1.  ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบของ สวรส. ภายในเวลาที่ สวรส. แจ้งไป ถ้าผู้เสนอราคาได้ถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทำสัญญาตามกำหนด สวรส. จะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน                                                                                                                                           
     2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ สวรส. ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกำหนดได้ และขอเลื่อนกำหนดไป ไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญาเป็นข้อผิดเงื่อนไข และหากได้มีการลงนามในเวลาต่อมา และผู้เสนอราคามิได้มาทำสัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปจะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
     3. ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของราคาในสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
            3.1 เงินสดเงินสด โดยโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เลขที่บัญชี 340-202968-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข
            3.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ
หลักประกันตามข้อ 3.1- 3.2 จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือกพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ผู้เสนอราคาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดซื้อ (ฐานิตา) โทร 0 2832 9227 ภายในวันที่   5 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.


                                                                                             ประกาศ ณ วันที่  22 สิงหาคม 2557

                                                                                                  สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล
                                                                                 (ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล)
                                                                                        ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข