ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง...จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์สารคดีในรูปแบบ DVD ประกอบการศึกษาดูงาน (Field trip) ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2557 โดยวิธีคัดเลือก

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-21 09:18
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/ DVD.pdf
- bytes
ดาวน์โหลด
271 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
92

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์สารคดีในรูปแบบ DVD ประกอบการศึกษาดูงาน (Field trip)

ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2557

โดยวิธีคัดเลือก

--------------------------------------------------------

                       ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างผลิตวิดีทัศน์สารคดีประกอบการศึกษาดูงานของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 2557(ตามข้อกำหนดการจ้างจำนวน 3 หน้า) โดยวิธีคัดเลือก โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามข้อกำหนดดังนี้

1.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1     เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.2     เป็นผู้มีอาชีพในการดำเนินธุรกิจในการจ้างครั้งนี้
1.3     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือ ห้ามเข้าเปรียบเทียบราคากับ สวรส.
1.4     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
1.5     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

2.    หลักฐานการเสนอราคา
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณาด้วย
2.1     กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบสำเนาบัตรประชาชน
2.2     กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก)       ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข)       บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนา ถูกต้อง
2.3     สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รับรองสำเนาถูกต้อง
2.4     หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ  (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือนำใบเปรียบเทียบราคามายื่นแทนให้ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง

3.    ลักษณะของงานที่จัดจ้าง
       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์สารคดีในรูปแบบ DVD ประกอบการศึกษาดูงาน ของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดการจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2556

4.    การดำเนินงาน
4.1     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมซองราคา โดยแยกเอกสารดังนี้
ซองที่ 1ซองใบเสนอราคา (ใบเสนอราคาใช้รูปแบบของบริษัท) ต้องกำหนดวันที่ยืนราคาไว้ด้วย
ซองที่ 2 ซองเสนอเอกสารสำคัญของผู้เสนอราคา เช่น สำเนาบัตรประชาชน เอกสารการจัดตั้งบริษัท เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท (หนังสือรับรอง) หนังสือบริคณห์สนธิ ภ.พ.   20 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ
4.2 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา

5.    หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
       สวรส. จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาจากคุณสมบัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา โดยจะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

6.    การติดต่อประสานงาน
       ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 หากสนใจจะเสนอราคา สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 832 9227 ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                ประกาศ ณ วันที่  18  ตุลาคม  2556

                                                                  สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล

                                                        (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล)

                                                              ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง

AttachmentSize
ประกาศDVD.pdf191.77 KB
ข้อกำหนดDVD2557.pdf181.3 KB