ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2020-08-21 11:03
ระยะเวลา
21 สิงหาคม 2563 ถึง 21 กันยายน 2563
Default image
จำนวนผู้อ่าน
20

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีความประสงค์จ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   การจ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวธิรัมภา ลุพรหมมา โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

                                                                         จเร  วิชาไทย

                                                                        (นายจเร  วิชาไทย)

                                                    ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

                                                    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข