ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2019-02-01 16:16
ระยะเวลา
01 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 01 มีนาคม 2562
Default image
จำนวนผู้อ่าน
18

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ พีเอ็น เปเปอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๔๔.๗๕ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

                                                                            จเร  วิชาไทย

                                                                       (นายจเร    วิชาไทย)

                                                    ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

                                                    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข