ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2019-01-14 10:57
ระยะเวลา
14 มกราคม 2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562
Default image
จำนวนผู้อ่าน
19

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีการจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่มผลงานงวดที่ ๒ รายงานการสำรวจข้อมูลกำลังคน และข้อมูลค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน ๒ จังหวัดนำร่อง (จ.พิษณุโลก เขตสุขภาพที่ ๒ และ     ศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ ๑๐) จำนวน ๓๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๗๕.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) นั้น

                   งานจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่มผลงานงวดที่ ๒ รายงานการสำรวจข้อมูลกำลังคน และข้อมูลค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับจัดทำดัชนีราคาค่าแรงบุคลากรของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน ๒ จังหวัดนำร่องฯ ของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. พี. สุทธิพงษ์ ก๊อบปี้ แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๗๕.๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                                         จเร  วิชาไทย

                                                                      (นายจเร    วิชาไทย)                                                                                                ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย                                                                             ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข