ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2018-11-30 13:56
ระยะเวลา
29 พฤศจิกายน 2561 ถึง 06 ธันวาคม 2561
Default image
จำนวนผู้อ่าน
22

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีการจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสังเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง ๕ จังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุป่วยฉุกเฉิน จำนวน ๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๔.๕0 บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) นั้น

                   งานจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสังเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง ๕ จังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุป่วยฉุกเฉิน ของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. พี. สุทธิพงษ์ ก๊อบปี้ แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๔.๕0 บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                                                                        จเร  วิชาไทย

                                                                    (นายจเร    วิชาไทย)

                                                    ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

                                                    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข