ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2018-09-28 09:41
ระยะเวลา
28 กันยายน 2561 ถึง 05 ตุลาคม 2561
Default image
จำนวนผู้อ่าน
24

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

                   งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลิเวอรี่ ควอลิตี้ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

                                                          ประกาศ ณ วันที่  27 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                                                                           จเร  วิชาไทย

                                                                       (นายจเร    วิชาไทย)

                                                    ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

                                                    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข