ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างวิเคราะห์ต้นทุน และทบทวนอัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2018-09-18 08:32
ระยะเวลา
14 กันยายน 2561 ถึง 14 ตุลาคม 2561
Default image
จำนวนผู้อ่าน
31

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างวิเคราะห์ต้นทุน และทบทวนอัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ของโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีการจัดจ้างวิเคราะห์ต้นทุน และทบทวนอัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล ภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอ UCEP ด้านการเงินการคลัง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) นั้น

                   งานจัดจ้างวิเคราะห์ต้นทุน และทบทวนอัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล ภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอ UCEP ด้านการเงินการคลัง จำนวน ๑ งาน ของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

                                                          ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                                                                            จเร วิชาไทย

                                                                       (นายจเร    วิชาไทย)

                                                    ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

                                                    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข