ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2018-07-20 09:22
ระยะเวลา
20 กรกฎาคม 2561 ถึง 20 สิงหาคม 2561
Default image
จำนวนผู้อ่าน
44

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีการจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้กับข้าราชการของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) จำนวน ๑๘ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๖๕ บาท (สามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) นั้น

                   งานจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่มรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้กับข้าราชการ ของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. พี. สุทธิพงษ์ ก๊อบปี้ แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๖๕ บาท (สามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                                                                            จเร  วิชาไทย

                                                                       (นายจเร    วิชาไทย)

                                                    ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

                                                    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข