ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2018-06-13 13:32
ระยะเวลา
13 มิถุนายน 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561
Default image
จำนวนผู้อ่าน
29

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีการจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่ม รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้กับข้าราชการของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) จำนวน ๑๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๗ บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) นั้น

                   งานจัดจ้างถ่ายเอกสารสีและขาวดำ และจัดทำรูปเล่มรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้กับข้าราชการ ของสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. พี. สุทธิพงษ์ ก๊อบปี้ แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๗ บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                                                                          จเร    วิชาไทย

                                                                       (นายจเร    วิชาไทย)

                                                    ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

                                                    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข