ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบันทึกข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรของโรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2018-05-18 10:26
ระยะเวลา
18 พฤษภาคม 2561 ถึง 18 มิถุนายน 2561
Default image
จำนวนผู้อ่าน
33

 

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบันทึกข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรของโรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีการจัดจ้างบันทึกข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรของโรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าบาทถ้วน) นั้น

                   งานจ้างบันทึกข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรของโรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางฉัตรทิพย์ เผือกน้อย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                                                                                                                      จเร    วิชาไทย

                                                                                                                   (นายจเร  วิชาไทย)

                                                                                         ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

                                                                                       ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข