ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบันทึกข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติของโรงพยาบาลสุโขทัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
uraiwan
เมื่อวันที่
2018-05-18 10:04
ระยะเวลา
08 พฤษภาคม 2561 ถึง 18 พฤษภาคม 2561
Default image
จำนวนผู้อ่าน
26

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบันทึกข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติของโรงพยาบาลสุโขทัย

จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

                   ตามที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีการจัดจ้างบันทึกข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติของโรงพยาบาลสุโขทัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

                   งานจ้างบันทึกข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติของโรงพยาบาลสุโขทัย จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวอรวรรณ อัมพปานิก โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

                                                                    จเร    วิชาไทย

                                                                      (นายจเร    วิชาไทย)

                                                    ผู้จัดการสำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

                                                    ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข