ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-09-28 16:11
Default image
จำนวนผู้อ่าน
507

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ที่ / ๒๕๖๐
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์

 

อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๑ อัตรา ตามความแจ้งแล้ว นั้น

 

บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

๑. นางปองหทัย พึ่งนุ่น

๒. นายเกริก นพรัตน์

๓. นางสาวดลนพร วราโพธิ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดังข้างต้นมาเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ ๑๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข