ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-12-26 10:36
Default image
จำนวนผู้อ่าน
907

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ / ๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

 

อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๑ อัตรา และได้ดำเนินการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ดังนี้

ลำดับที่ ๑ นางสิรีธร ภูมิรัตน์

ลำดับที่ ๒ นางสาวอนงค์ แซ่จ๋าว

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ในวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข