ประกาศผลคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2016-12-01 11:00
Default image
จำนวนผู้อ่าน
807

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ /๒๕๕๙

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์/เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์เชี่ยวชาญ

 

      อนุสนธิประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์/เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ อัตรา ตามความแจ้งแล้วนั้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาแล้ว พบว่าไม่มีผู้สมัครเหมาะสมกับตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์/เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์เชี่ยวชาญ


ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข